Uw medezeggenschap

Uw medezeggenschap

Ouderparticipatie vinden we heel belangrijk op de Juliana van Stolbergschool. Eén van de mogelijkheden op inspraak door ouders vindt plaats in de Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat naast ouders ook uit personeelsleden van de school. De MR denkt en beslist mee over wat er op school gebeurt. Zij mag gevraagd en ongevraagd advies geven en heeft op sommige onderdelen recht op instemming. De onderwerpen waarop de MR advies- of instemmingsrecht heeft, zijn vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is tijdens de MR vergaderingen aanwezig en kan desgevraagd toelichting geven of adviseren. Dit schooljaar 2019-2020 wordt de MR gevormd door:
 
Oudergeleding

Erwin Bell (voorzitter)
Richard van Rijsbergen
Miranda de Laat
 
Personeelsgeleding
Rozemarijn Wink
Ellen Verhoef
Marijke Huting
 
U kunt contact opnemen met de MR via mr.jvs@wvoranje.nl.
 
Wist u dat de MR vergaderingen openbaar toegankelijk zijn? De vergaderdata  in schooljaar 2019-2020 zijn:
18-9-2019 (tijd 20.00 uur)
13-11-2019
 22-1-2020
18-3-2020
15-4-2020 (reserve datum)
13-5-2020
 24-6-2020

Binnen de Willem van Oranje Scholengroep participeren meerdere scholen voor primair onderwijs. Daarom is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In dit orgaan worden bovenschoolse zaken besproken en vastgesteld.

Twee ouders en één personeelslid maken deel uit van de GMR. De rechten van de GMR zijn eveneens vastgelegd in de WMS. De GMR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. 

Oudergeleding
Tascha van de Wouw-Urich
Richard van Rijsbergen
 
Personeelsgeleding
Alie Roest